Oct 2, 2022 5:10 PM
BACK TO TOP
KSE100
41,128.67
114.81
(0.28%)
ALLSHR
28,225.45
90.23
(0.32%)
KSE30
15,336.86
24.61
(0.16%)
KMI30
67,463.05
171.37
(0.25%)
BKTi
9,944.88
-86.83
(-0.87%)
OGTi
10,112.34
78.91
(0.79%)
KMIALLSHR
20,728.61
32.62
(0.16%)
PSXDIV20
13,366.84
-35.32
(-0.26%)
UPP9
10,365.17
-23.62
(-0.23%)
NITPGI
8,611.77
20.55
(0.24%)
NBPPGI
10,514.64
28.19
(0.27%)
MZNPI
8,559.16
-1.24
(-0.01%)
JSMFI
9,570.10
-34.34
(-0.36%)
ACI
8,312.98
-50.19
(-0.60%)
HBLTTI
10,154.74
28-09-2022
4.38
(0.04%)
Market Treasury Bills 12 MTH Aug 10 2023
BILLS AND BONDS
Rs.0.00
0.00
(0.00%)
1M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Open
0.00
High
0.00
Low
0.00
Volume
0
Ask Price
0.00
Ask Volume
0
Bid Price
0.00
Bid Volume
0
LDCP
100.00