Oct 7, 2022 1:12 AM
BACK TO TOP
KSE100
42,160.57
549.15
(1.32%)
ALLSHR
28,642.96
263.90
(0.93%)
KSE30
15,894.70
290.34
(1.86%)
KMI30
70,169.84
1332.66
(1.94%)
BKTi
9,941.57
101.07
(1.03%)
OGTi
10,210.84
187.57
(1.87%)
KMIALLSHR
21,132.99
219.25
(1.05%)
PSXDIV20
13,718.47
231.05
(1.71%)
UPP9
10,772.28
224.88
(2.13%)
NITPGI
8,933.96
175.90
(2.01%)
NBPPGI
10,975.52
189.23
(1.75%)
MZNPI
9,009.63
208.51
(2.37%)
JSMFI
9,987.56
218.28
(2.23%)
ACI
8,543.41
80.95
(0.96%)
HBLTTI
10,178.99
05-10-2022
4.23
(0.04%)
Market Treasury Bills 12 MTH Jan 12 2023
BILLS AND BONDS
Rs.0.00
0.00
(0.00%)
1M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Open
0.00
High
0.00
Low
0.00
Volume
0
Ask Price
0.00
Ask Volume
0
Bid Price
0.00
Bid Volume
0
LDCP
100.00