Sep 30, 2022 2:43 AM
BACK TO TOP
KSE100
41,013.86
-421.27
(-1.02%)
ALLSHR
28,135.21
-212.06
(-0.75%)
KSE30
15,312.25
-192.01
(-1.24%)
KMI30
67,291.68
-397.14
(-0.59%)
BKTi
10,031.71
-333.62
(-3.22%)
OGTi
10,033.43
-59.28
(-0.59%)
KMIALLSHR
20,695.99
-113.92
(-0.55%)
PSXDIV20
13,402.16
-107.58
(-0.80%)
UPP9
10,388.79
-145.06
(-1.38%)
NITPGI
8,591.22
-113.98
(-1.31%)
NBPPGI
10,486.45
-137.36
(-1.29%)
MZNPI
8,560.40
-49.81
(-0.58%)
JSMFI
9,604.44
-22.85
(-0.24%)
ACI
8,363.17
-6.88
(-0.08%)
HBLTTI
10,150.36
28-09-2022
4.57
(0.05%)
Pakistan Investment Bond 5Y Oct 15,2025
BILLS AND BONDS
Rs.0.00
0.00
(0.00%)
1M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Open
0.00
High
0.00
Low
0.00
Volume
0
Ask Price
0.00
Ask Volume
0
Bid Price
0.00
Bid Volume
0
LDCP
100.00